Trang chủ | Tin nông nghiệp | Đặc sản làng nghề | Thời tiết   |LogOut
 

THÔNG TIN QUY HOẠCH

 Quy hoạch đến năm 2020

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH

 
Đường biên giới địa giới
Đường biên giới địa giới
Đất giao thông, thủy hệ
Đất giao thông, thủy hệ
Nhà
Nhà
Thửa đất  
Thửa đất
NNP-Đất nông nghiệp
SXN-Đất sản xuất nông nghiệp
CHN-Đất trồng cây hàng năm
LUA-Đất trồng lúa
LUC-Đất chuyên trồng lúa nước
LUK-Đất trồng lúa nước còn lại
LUN-Đất trồng lúa nương
COC-Đất trồng cỏ
HNK-Đất trồng cây hàng năm khác
BHK-Đất bằng trồng cây hàng năm khác
NHK-Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
CLN-Đất trồng cây lâu năm
LNC-Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
LNQ-Đất trồng cây ăn quả lâu năm
LNK-Đất trồng cây lâu năm khác
LNP-Đất lâm nghiệp
RSX-Đất rừng sản xuất
RSN-Đất có rừng tự nhiên sản xuất
RST-Đất có rừng trồng sản xuất
RSK-Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
RSM-Đất trồng rừng sản xuất
RPH-Đất rừng phòng hộ
RPN-Đất có rừng tự nhiên phòng hộ
RPT-Đất có rừng trồng phòng hộ
RPK-Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
RPM-Đất trồng rừng phòng hộ
RDD-Đất rừng đặc dụng
RDN-Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
RDT-Đất có rừng trồng đặc dụng
RDK-Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng
RDM-Đất trồng rừng đặc dụng
NTS-Đất nuôi trồng thuỷ sản
TSL-Đất nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, mặn
TSN-Đất nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
LMU-Đất làm muối
NKH-Đất nông nghiệp khác
PNN-Đất phi nông nghiệp
OTC-Đất ở
ONT-Đất ở tại nông thôn
ONT-Đất ở tại nông thôn
ODT-Đất ở tại đô thị
ODT-Đất ở tại đô thị
ODT-Đất ở tại đô thị
ODT-Đất ở tại đô thị
CDG-Đất chuyên dùng
CTS-Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
TSC-Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước
TSK-Đất trụ sở khác
CQP-Đất quốc phòng
CAN-Đất an ninh
CSK-Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
SKK-Đất khu công nghiệp
SKC-Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
SKS-Đất cho hoạt động khoáng sản
SKX-Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
CCC-Đất có mục đích công cộng
DGT-Đất giao thông
DTL-Đất thủy lợi
DNL-Đất công trình năng lượng
DBV-Đất công trình bưu chính viễn thông
DVH-Đất cơ sở văn hóa
DYT-Đất cơ sở y tế
DGD-Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
DTT-Đất cơ sở thể dục - thể thao
DKH-Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
DXH-Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
DCH-Đất chợ
DDT-Đất có di tích, danh thắng
DRA-Đất bãi thải, xử lý chất thải
TTN-Đất tôn giáo, tín ngưỡng
TON-Đất tôn giáo
TIN-Đất tín ngưỡng
NTD-Đất nghĩa trang, nghĩa địa
SMN-Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
SON-Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
MNC-Đất có mặt nước chuyên dùng
PNK-Đất phi nông nghiệp khác
CSD-Đất chưa sử dụng
BCS-Đất bằng chưa sử dụng
DCS-Đất đồi núi chưa sử dụng
NCS-Núi đá không có rừng cây
MVB-Đất có mặt nước ven biển (quan sát)
MVT-Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản
MVR-Đất mặt nước ven biển có rừng
MVK-Đất mặt nước ven biển có mục đích khác
X
    Đất Bằng chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng cây lâu năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất nông hóa
X
    Đất Bằng chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất ngập lụt
    Quy hoạch đất phi nôn ngiệp
    Đất quy hoạch nông nghiệp 1
    Đất quy hoạch nông nghiệp 2
    Đất quy hoạch nông nghiệp 3
    Đất rừng
    Quy hoạch đất rừng
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất nông hóa
X
 Đất Bằng chưa sử dụng
 Đất trồng cây hàng năm
 Đất trồng lúa nước còn lại
 Đất trồng cây lâu năm
 Đất Giao Thông
 Đất thường ngập úng
 Đất quy hoạch
 Đất thuỷ lợi
 Đơn vị đất đai
 Đất chuyên trồng lúa nước
 Đất nghĩa địa
 Đất nuôi trồng thuỷ sản
 Đất ở nông thôn
 Đất sản xuất kinh doanh
 Đất khác
X
    Đất Bằng chưa sử dụng
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất màu
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất phi nông nghiệp
    Đất quy hoạch 2
    Đất nông nghiệp
    Đất dân cư
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch nông nghiệp 1
    Đất quy hoạch nông nghiệp 2
    Đất quy hoạch nông nghiệp 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất ngập lụt
    Đất nông hóa
X
X
    Đất trồng lúa khác
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Quy hoạch đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
    Quy hoạch đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất khác
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp khác
    Đất phi nông nghiệp khác
    Đất rừng
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Quy hoạch đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
    Quy hoạch đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Quy hoạch đất rừng
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất chưa sử dụng
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất ngừng sử dụng
    Đất rừng
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất trồng lúa khác
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nông nghiệp khác
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ngừng sử dụng
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Quy hoạch đất rừng
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất chuyên trồng lúa nước khác
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất nông hóa
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng lúa khác
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước khác
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất rừng
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước khác
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước khác
    Đất nông nghiệp
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
X
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước khác
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất ngừng sử dụng
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất ngừng sử dụng
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất ngừng sử dụng
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ngừng sử dụng
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất quy hoạch 5
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất nông hóa
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất chưa sử dụng
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất nông hóa
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Rừng sản xuất
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất nông hóa
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ngập lụt ven biển đến 2030
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đơn vị đất đai 1
    Đơn vị đất đai 2
    Đơn vị đất đai 3
    Đơn vị đất đai 4
    Đơn vị đất đai 5
    Đơn vị đất đai 6
    Đơn vị đất đai 7
    Đơn vị đất đai 8
    Đơn vị đất đai 9
    Đơn vị đất đai 10
    Đơn vị đất đai 11
    Đơn vị đất đai 12
    Đơn vị đất đai 13
    Đơn vị đất đai 14